آیین اعطای تندیس باشگاه داری

هر ساله در کشور ما به مناسبت های گوناگون فعالیت های ارزنده ای در راستای شناسایی،معرفی و در نهایت تشویق باشگاه ها و ورزشکاران در سطوح مختلف برگزار می گردد که جملگی علاوه بر تجلیل از نخبگان و برگزیدگان ورزشی،مشوق جامعه ورزشی به فعالیت های سازنده نیز می باشد.
اما آنچه در این میان به عنوان یک نیاز احساس می شود فعالیت هایی است که با رویکردی علمی،فرهنگی و مسئولیت اجتماعی عملکرد باشگاه های ورزشی را مورد بررسی قرار دهد به گونه ای که پیوند واقعی علم و عمل را در بازارکار تخصصی این حرفه شاهد باشد.رویکردی که بتواند زمینه ساز ورود شاخص هایی علمی در فعالیت باشگاه های ورزشی باشد تا بتواند مسبب تحولاتی کارآفرینانه در جامعه ورزش کشور باشد.
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در راستای عمل به رسالت اجتماعی خود مبنی بر ارتقای تراز علمی و توسعه خدمات تخصصی حوزه ورزش، نسبت به برگزاری آیین اعطای تندیس ملی باشگاه داری با رویکرد علمی، فرهنگی و اجتماعی و با همکاری و مشارکت فعال وزارت ورزش و جوانان اقدام می نماید. اقدامی که می تواند ضمن برقراری پیوند میان دانشگاه ها و باشگاه ها، زمینه ورود هدفمند و کابردی جامعه علمی به حوزه عملیاتی ورزش را فراهم نموده و فرصت های ارزشمندی را فراروی هر دو گروه؛ جامعه علمی و عملی بخش ورزش پدیدار نماید.