شرکت مدام سی آر ام

About the project

مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری “مدام” با هدف ارتقا و انتقال درست دانش مدیریت ارتباط با مشتری تاسیس شده است،که ارتباطی “مُدام” و مستمر است تا به وفاداری و سودآوری بینجامد.

بسیاری از مدیران و سازمان ها به ضرورت جذب و حفظ مشتری برای سازمانشان پی برده اند و آن را عامل “بقا” و “رشد” خود می دانند، و در جستجوی “بینش، دانش و روش درست” آن هستند.

مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری “مدام” رسالت خود را تسهیل دستیابی مدیران و کارشناسان سازمان ها به دانش به روز و کاربردی مهمترین و موثرترین منطق کسب و کار امروز یعنی “مشتری گرایی” قرار داده است. بومی کردن این دانش با استفاده از تجارب بدست آمده و الگو برداری مهمترین هدف “مدام” است.

هرچند که داشتن نرم افزارCRM بسیار مهم است و سازمان ها بیشتر از مسیر نرم افزار وارد دانش CRM می شوند اما قبل و در حین و بعد از آن نیاز به ایجاد زیرساخت، افزایش دانش، نیاز سنجی و همگامی در استقرار و پایش است. “مدام” با تجربه ایجاد دانش، زیر ساخت و همگامی در استقراردر سازمانهای مختلف که به کمک تیم مجرب خود بدست آورده است، به شما کمک خواهد کرد که ریسک های استقرار غلط را کاهش دهید و هوشمندانه تر از مزایای CRM در تمام ابعاد آن استفاده کنید.

مدام سی آر ام
Share