رنگ های مکمل در طراحی گرافیک

رنگ های مکمل در طراحی گرافیک

یکی از موضوعات مهم در طراحی گرافیک، استفاده از این رنگ ها است. رنگ های مکمل، رنگ هایی هستند که در دائره رنگی مختلفی قرار گرفته اند و همیشه با یکدیگر تکمیل کننده هستند. استفاده از رنگ های مکمل در طراحی گرافیک کاری نیست که به هر کسی ساده بیاید، زیرا گاهی اوقات باید به دقت و با علم و تجربه خوبی انتخاب شوند.