هک رشد و تاکتیک های حفظ کاربر (User Retention)

هک رشد و تاکتیک های حفظ کاربر (User Retention)

هک رشد، به طور کلی مجموعه ای از تاکتیک های است که با هدف افزایش فعالیت کاربران، بالا بردن تعداد کاربران و تحقق اهداف تجاری برای یک سازمان، استفاده می شود. در حالی که تاکتیک های خاص آن متفاوت هستند، همه آنها به یک هدف مشترک روی می دهند و آن است حفظ کاربر (User Retention).