بی‌اس.آکادمی
Bs.Academy

فهرست مطلب

سفارش آنلاین پروژه
آنلاین پروژه ات رو سفارش بده !
خصوصیت z-index در CSS

توی این جلسه از دوره آموزش CSS میخوایم یه خصوصیت جالب معرفی کنیم به نام z-index ! این خصوصیت میاد از محورهای جدیدی استفاده میکنه ! یعنی ما توی صفحه دو بعدی که جلومون هست یه محور افقی داریم و یکی هم عمودی که توی ریاضی بهش میگن محور x و محور y . حالا محور z چی میشه !؟ میشه از سمت صفحه مانیتور به سمت بیرون ! یعنی اگه ما بخوایم بیایم دو تا المان رو زیر و روی هم بذاریم از این قابلیت استفاده می کنیم و یکی میره زیر و اون یکی میاد روی اون یکی !

				
					img {
 position: absolute;
 left: 0px;
 top: 0px;
 z-index: -1;
}
				
			

برای استفاده از این المان باید کمی تجربی کار کنین چون واقعا توی کلمات نمی گنجه ! در زیر چند تا مثال آوردیم که میتونین اون ها رو توی کدهاتون اجرا کنین و ببینین چجوری میشه :

				
					<html>
<head>
<style>
.container {
 position: relative;
}

.black-box {
 position: relative;
 z-index: 1;
 border: 2px solid black;
 height: 100px;
 margin: 30px;
}

.gray-box {
 position: absolute;
 z-index: 3;
 background: lightgray;
 height: 60px;
 width: 70%;
 left: 50px;
 top: 50px;
}

.green-box {
 position: absolute;
 z-index: 2;
 background: lightgreen;
 width: 35%;
 left: 270px;
 top: -15px;
 height: 100px;
}
</style>
</head>
<body data-rsssl=1>

<div class="container">
 <div class="black-box">Black box</div>
 <div class="gray-box">Gray box</div>
 <div class="green-box">Green box</div>
</div>

<script>class RocketElementorAnimation{constructor(){this.deviceMode=document.createElement("span"),this.deviceMode.id="elementor-device-mode-wpr",this.deviceMode.setAttribute("class","elementor-screen-only"),document.body.appendChild(this.deviceMode)}_detectAnimations(){let t=getComputedStyle(this.deviceMode,":after").content.replace(/"/g,"");this.animationSettingKeys=this._listAnimationSettingsKeys(t),document.querySelectorAll(".elementor-invisible[data-settings]").forEach(t=>{const e=t.getBoundingClientRect();if(e.bottom>=0&&e.top<=window.innerHeight)try{this._animateElement(t)}catch(t){}})}_animateElement(t){const e=JSON.parse(t.dataset.settings),i=e._animation_delay||e.animation_delay||0,n=e[this.animationSettingKeys.find(t=>e[t])];if("none"===n)return void t.classList.remove("elementor-invisible");t.classList.remove(n),this.currentAnimation&&t.classList.remove(this.currentAnimation),this.currentAnimation=n;let s=setTimeout(()=>{t.classList.remove("elementor-invisible"),t.classList.add("animated",n),this._removeAnimationSettings(t,e)},i);window.addEventListener("rocket-startLoading",function(){clearTimeout(s)})}_listAnimationSettingsKeys(t="mobile"){const e=[""];switch(t){case"mobile":e.unshift("_mobile");case"tablet":e.unshift("_tablet");case"desktop":e.unshift("_desktop")}const i=[];return["animation","_animation"].forEach(t=>{e.forEach(e=>{i.push(t+e)})}),i}_removeAnimationSettings(t,e){this._listAnimationSettingsKeys().forEach(t=>delete e[t]),t.dataset.settings=JSON.stringify(e)}static run(){const t=new RocketElementorAnimation;requestAnimationFrame(t._detectAnimations.bind(t))}}document.addEventListener("DOMContentLoaded",RocketElementorAnimation.run);</script></body>
</html>
				
			

و حالا بدون استفاده از z-index میشه مثال پایینی :

				
					<html>
<head>
<style>
.container {
 position: relative;
}

.black-box {
 position: relative;
 border: 2px solid black;
 height: 100px;
 margin: 30px;
}

.gray-box {
 position: absolute;
 background: lightgray;
 height: 60px;
 width: 70%;
 left: 50px;
 top: 50px;
}

.green-box {
 position: absolute;
 background: lightgreen;
 width: 35%;
 left: 270px;
 top: -15px;
 height: 100px;
}
</style>
</head>
<body data-rsssl=1>

<div class="container">
 <div class="black-box">Black box</div>
 <div class="gray-box">Gray box</div>
 <div class="green-box">Green box</div>
</div>

</body>
</html>